“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2010 tarih ve 2006/503-2010/249 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12.03.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına tescilli ‘…’ ibareli markanın bulunduğunu, 1979 yılından beri bu markayı kullanarak tanıttığını, üzerinde mutlak hak sahibi bulunduğunu, aynı alanda faaliyet gösteren davalının ‘… …’ ve ‘… …’ ibaresiyle adına markalar tescil ettirdiğini, ayrıca tescil edildiği şekil dışında kullanımın bulunduğunu, iltibasa neden olduğunu, ihtara rağmen kullanımını sürdürdüğünü ileri sürerek, anılan markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili tescilinin önce olduğunu, ibareler arasında benzerlikler bulunmadığını, davacının kötüniyetli olarak 4 yıl sonra dava açtığını savunarak, reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı markasının anlam olarak bir emtianın katkısız yönden üretildiği anlamına geldiği, ancak tescil tarihinden … yıl önce ibareyi markasal olarak kullandığı, ayırt edicilik kazandırdığı, marka olarak tescil ettirdiği, davalının ‘… …’ ibaresinde ‘…’ ibaresinin aynen kullanıldığı, her ne kadar ‘…’ ibaresi mevcut ise de bunun üretilen emtia ile bağlantısının olmadığı, davalı unvanını teşkil ettiği, karışıklığa neden olacağı, diğer markasında her ne kadar aynı anlama gelen ‘…’ ibaresi kullanılmış ise de ‘…’ ve ‘…’ ibaresinin görsel ve fonetik olarak farklı bulunduğu, benzerlik olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli ‘… …’ markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, her ne kadar birinci ve ikinci bilirkişi kurulundan alınan raporlar arasında görüş farklılığı mevcut ise de taraflar arasındaki uyuşmazlığın esas itibariyle hukuki nitelik taşımasına, raporların teknik incelemeler kısımlarından yararlanılmış olmasına, hukuki değerlendirmenin mahkemeye ait bulunmasına, davacının öncelik hakkı kendisine ait olan tescilli ‘…’ markası ile aynı emtia sınıfında kullanılan davalı adına tescilli ‘… …’ ibareli markası arasında esaslı unsurlar itibariyle karışıklığa neden olacak şekilde benzerliğin bulunduğunun doğru olarak tespit edilmesine göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL vekalet ücretinin her bir yandan alınarak yek diğerine verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 12.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

Bir yanıt yazın