“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/11/2015 gün ve 2014/2 – 2015/254 sayılı kararı onama Daire’nin 21/06/2017 gün ve 2016/1036-2017/3939 sayılı kararı aleyhinde davalı-karşı davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili firmanın 99/019385 tescil nolu markadan devralınan 99/23758 tescil no.lu “elit+şekil”, 2007/22753 tescil nolu “Elite”, 2009/49626 tescil no’lu “Elitelamaison” markalarının sahibi olduğunu, markaların esas unsurunu ihtiva eden davalının marka başvurularının kötüniyetli bir davranış olduğunu ve müvekkili markalarıyla iltibas yarattığını, “Elit” ibaresi üzerinde müvekkilinin gerçek hak sahibi olduğunu ileri sürerek; davalıya ait 2008/00546 no.lu “www.elitewordhotels.com.tr”, 2008/14293 no’lu “www.eliteworldhotel.eom.tr”, 2009/16701 tescil no.lu “elite world+şekil”, 2009716703 no’lu “elite World prestige+şekil”, 2009746018 no.lu, “elite World Premium+şekil”, 2010/66085 no’lu “elite world fit life”, 2012 54988 no’lu “elite World business” markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini savunmuş, karşı davasında davacı-karşı davalının 99/023758 no’lu markasının hükümsüz kılındığının tespitine, terditle 99/023758, 2007/20289 ve 2009749626 no’lu markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen karar davalı-karşı davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı-karşı davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı-karşı davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 30/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

Bir yanıt yazın